โครงงานคณิตศาสตร์

เรื่อง   การศึกษาแบบรูปทางคณิตศาสตร์

 

 

 

 

โดย

กลุ่ม RedDevil  ม.5/4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549

 

เสนอ 

ครูสมบัติ  สัณหรัติ

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

 

 

 

 

 

คำนำ

 

         แบบรูปของรูปทรงเรขาคณิตเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสติปัญญาทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้เด็กเล็กมีความคุ้นเคยกับรูปลักษณะทางเรขาคณิต ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อีกทั้งยังช่วยให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย  คณะทำงานมีความเห็นว่าการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปธรรมจะมีความชัดเจนและเข้าใจได้มากกว่าการเรียนรู้บนกระดานดำเพียงอย่างเดียวจึงเสนอโครงการนี้เพื่อศึกษาและรวบรวมแบบรูปต่างๆเท่าที่ทำได้เพื่อทำให้เยาวชนไทยสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น จึงตัดสินใจนำเสนอโครงงานชุดนี้

         โครงงานชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ แหล่งข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่มาจากวารสารทางคณิตศาสตร์ ระบบกา  พิมพ์และรวมเล่มอาจมีข้อผิดพลาดโดยไม่ตรงต่อเจตนา  ทางคณะทำงานจึงขออภัยและจะปรับปรุงให้ดีในครั้งต่อไป

 

RED  DEVIL

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

     เรื่อง                                                                                                            หน้า

คำนำ                                                                                                                           

1. บทคัดย่อ                                                                                                                      1

2. เนื้อหาโครงงาน

    -  ความเป็นมา

    -  วัตถุประสงค์

    -  กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง

    - วิธีดำเนินการ

    - ผลการศึกษา

3. สรุปผลและอภิปรายผล                                                                                                     

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

คณะทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บทคัดย่อ

 

ชื่อโครงงาน   แบบรูปของรูปทรงเรขาคณิต  (Pattern Blocks)

 

ความเป็นมา

                         แบบรูปของรูปทรงเรขาคณิตเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสติปัญญาทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้เด็กเล็กมีความคุ้นเคยกับรูปลักษณะทางเรขาคณิต ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อีกทั้งยังช่วยให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย คณะทำงานมีความเห็นว่าสิ่งไหนในโลกที่มีความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์จึงเสนอโครงการนี้เพื่อศึกษาและรวบรวมสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อทำให้เยาวชนไทยสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น จึงตัดสินใจนำเสนอโครงงานชุดนี้            

จุดประสงค์

 1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปของรูปทรงเรขาคณิต

 2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมแบบรูปแก่เยาวชนให้มีความสนใจวิธีการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มากขึ้น

กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง

1.ภาษาไทย       การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร, สื่อความหมาย และการนำเสนอ

2.คณิตศาสตร์   การคิดคำนวณ , การให้เหตุผลและการแก้โจทย์ปัญหา

3.วิทยาศาสตร์  การสังเกตและการทดลอง

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ฝึกสมาธิ ความอดทน และความสามัคคี

 

 

 

 

 

 

วิธีการดำเนินงาน

1. คณะทำงานประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนแล้วนำเสนอเค้าโครงงาน                           (ตัวร่างของบทคัดย่อ) ต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

2.  คณะทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น ห้องสมุด วารสาร สื่อและสิ่งพิมพ์รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

 3.  คณะทำงานประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ แล้วจัดสรรข้อมูลมาได้ แล้วจัดสรรข้อมูลมาเรียงลำดับความสำคัญ จำแนกและวิเคราะห์ผลการศึกษา

เรียงลำดับความสำคัญ จำแนกและวิเคราะห์ผลการศึกษา

4.  คณะทำงานจัดพิมพ์ตัวร่างโครงงานและสื่อประกอบต่างๆนำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

5.คณะทำงานนำเสนอผลการศึกษาโครงงานต่อที่ประชุมในห้อง เพื่อให้ผู้ชมสอบถามและตอบข้อซักถามความคิดเห็นเป็นที่ประจักษ์ พร้อมกับประเมินผลการทำงานของคณะทำงาน

6.  คณะทำงานทำรูปเล่มเอกสารส่งครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อเป็นตัวอย่างของการศึกษาต่อไป

ผลการศึกษา

    จากการศึกษาในเรื่องของแบบรูปของรูปทรงเรขาคณิต ( Pattern Blocks) พบว่าในปัจจุบันมีแบบรูปของรูปทรงเรขาคณิตมากมาย เช่น รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม รูปแปดเหลี่ยม แต่ที่ทางกลุ่มของเราศึกษาค้นคว้าและนำมาเสนอเป็นโครงงานคณิตศาสตร์ คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปหกเหลี่ยม หลังจากศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้แล้วยังประยุกต์นำมาทำเป็นกิจกรรมให้เพื่อนๆได้เข้าร่วมสนุกกัน

 

สรุปผล

                                แบบรูปของรูปทรงเรขาคณิต (Pattern Blocks) เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกความอดทน และฝึกความมีสมาธิ  เสริมความรู้พื้นฐานของวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งทุกคนควรที่จะต้องรู้   แบบรูปจะช่วยให้มีเจตนคติดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนรู้ในสาระวิชาอื่นได้อีกด้วย   อีกทั้งยังนำความรู้ที่ได้ในกิจกรรมนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาโครงงาน

ชื่อโครงงาน   แบบรูปของรูปทรงเรขาคณิต  (Pattern Blocks)

ความเป็นมา

                         แบบรูปของรูปทรงเรขาคณิตเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสติปัญญาทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้เด็กเล็กมีความคุ้นเคยกับรูปลักษณะทางเรขาคณิต ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อีกทั้งยังช่วยให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย คณะทำงานมีความเห็นว่าสิ่งไหนในโลกที่มีความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์จึงเสนอโครงการนี้เพื่อศึกษาและรวบรวมสิ่งนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อทำให้เยาวชนไทยสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น จึงตัดสินใจนำเสนอโครงงานชุดนี้            

จุดประสงค์

1.เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปของรูปทรงเรขาคณิต

2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมแบบรูปแก่เยาวชนให้มีความสนใจวิธีการเรียนรู้คณิตศาสตร์มากขึ้น

กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง

1.ภาษาไทย       การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร, สื่อความหมาย และการนำเสนอ

2.คณิตศาสตร์   การคิดคำนวณ , การให้เหตุผลและการแก้โจทย์ปัญหา

3.วิทยาศาสตร์  การสังเกตและการทดลอง

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ฝึกสมาธิ ความอดทน และความสามัคคี

วิธีการดำเนินงาน

1. คณะทำงานประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนแล้วนำเสนอเค้าโครงงาน (ตัวร่างของบทคัดย่อ)  ต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

2.  คณะทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น ห้องสมุด วารสาร สื่อและสิ่งพิมพ์รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

3.  คณะทำงานประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ แล้วจัดสรข้อมูลมาเรียงลำดับความสำคัญ จำแนกและวิเคราะห์ผลการศึกษา

4.  คณะทำงานจัดพิมพ์ตัวร่างโครงงานและสื่อประกอบต่างๆนำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

5. คณะทำงานนำเสนอผลการศึกษาโครงงานต่อที่ประชุมในห้อง เพื่อให้ผู้ชมสอบถามและตอบข้อซักถามความคิดเห็นเป็นที่ประจักษ์ พร้อมกับประเมินผลการทำงานของคณะทำงาน

6.  คณะทำงานทำรูปเล่มเอกสารส่งครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อเป็นตัวอย่างของการศึกษาต่อตารางการดำเนินงาน

วันเดือน ปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

17  มิย. 2549

1.ประชุมเพื่อเสนอบทคัดย่อ

คณะทำงาน

25  มิ.ย. 25492.เก็บรวมรวมข้อูลจากแหล่ง
- ห้องสมุด

-
สื่อ,สิ่งพิมพ์
- อินเตอร์เน็ต


น.ส. ธิดา   ชูเชิด
น.ส. จันทรา   ดิษฐบรรจง
น.ส. ศศิธร   เอี่ยมปริก

2  ก.ค.2549

3.ประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและผลการศึกษา

คณะทำงาน

22  ก.ค. 2549

4.จัดพิมพ์โครงร่างนำเสนอครู

น.ส. เพ็ญพร   มานิโช

28  ส.ค. 2549 

 

 

 

 

6 กันยายน 2549

5.นำเสนอโครงงานต่อที่ประชุม
-หัวข้อที่1 ความเป็นมา
-หัวข้อที่2 เนื้อหาโครงงาน

-หัวข้อที่3 สรุปและอภิปรายผล                                                            

 

 

 

6. จัดทำรูปเล่มเอกสารส่งครู


น.ส. จันทรา   ดิษฐบรรจง
น.ส. ศศิธร   เอี่ยมปริก
น.ส. ธิดา      ชูเชิด

น.ส. ปรียาภรณ์   ยิ่งสมบัติ

น.ส. สุรัตน์วดี   ภู่แสงสะอาด

น.ส. เพ็ญพร   มานิโช

คณะทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา

                ในปัจจุบันมีแบบรูปของรูปทรงเรขาคณิตมากมายแต่ในโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องนี้นำเสนอเพียง 7 ประเภท คือ

1 สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 

 

 

 

 

 

 

2 สี่เหลี่ยมจัตุรัส

 

 

 

 

 

 

 

3. สี่เหลี่ยมคางหมู

 

 

 

 

 

 

4. สี่เหลี่ยมด้านขนาน

 

 

 

 

 

 

 

5. สี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 

 

 

 

 

 

6. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. หกเหลี่ยม

 

 

 

 

 

 

จากแบบรูปทั้งหมด สามารถนำมาทำเป็นกิจรรมที่สร้างสรรค์ได้ คือ กิจรรม

“จิกซอว์แสนสนุก”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลและอภิปรายผล

1.    ฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2.    สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

3.    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความคิดรวบยอดทางวิชาคณิตศาสตร์

4.    ให้ผู้เรียนมีเจตนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

5.    ช่วยฝึกสมาธิและทักษะการคิด

6.    มีความมั่นใจและกล้าตัดสินใจ

7.    ช่วยให้มีความคิดอย่างละเอียดรอบคอบ

 

               

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม

 

สื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคณิตศาสตร์ เรื่อง วารสารคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 364-365 มกราคม-กุมภาพันธ์

 http://google.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

1.             น.ส. จันทรา                            ดิษฐบรรจง                              เลขที่ 2    ม. 5/4

2.             น.ส. ปรียาภรณ์       ยิ่งสมบัติ                 เลขที่ 3    ม. 5/4

3.             น.ส. สุรัตน์วดี         ภู่แสงสะอาด                           เลขที่ 6    ม. 5/4

4.             น.ส. ธิดา                 ชูเชิด                                        เลขที่ 7    ม. 5/4

5.             น.ส. เพ็ญพร                           มานิโช                    เลขที่ 34  ม. 5/4

6.             น.ส. ศศิธร                              เอี่ยมปริก                                เลขที่ 41  ม. 5/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมิน